Poľovnícke združenie

Poľovnícke združenie Komjatice začínalo svoju činnosť približne v päťdesiatych rokoch ako poľovnícka spoločnosť. Vzhľadom k tomu, že sa od toho roku nezachovali žiadne písomnosti o poľovníckej spoločnosti je ťažko niečo napísať. Poľovnícke združenie má existujúce písomnosti od roku 1974. V tomto roku až do roku 1978 bol predsedom PZ Anton Očenáš (Rybycák) a poľovným hospodárom bol Imrich Kanás (Ičán). V týchto rokoch sa ešte lovila jarabica poľná (250ks – odchyt) a zajac poľný (300ks – odchyt). Už v tom čase bola vybudovaná strelnica na asfaltové terče, kde sa poľovníci cvičili v streľbe. V roku 1978 bol za predsedu zvolený Rudolf Dragúň (Tomáš). V tých časoch z dôvodu rozmachu poľnohospodárstva (umelé hnojenie, parcelácia, mechanizácia) začali stavy zveri srstnatej i pernatej klesať. Ale ešte stále sa lovilo cca 6 ks srncov, 11 ks sŕn, jarabica sa už nelovila, 150ks bažantov (kohút) a cca 350ks zajaca (odchyt – odstrel). V týchto rokoch PZ vybudovalo Poľovnícku chatu na schôdzovanie a slávnostné stretnutia. V sedemdesiatych rokoch začal funkciu poľovného hospodára vykonávať František Herceg. V roku 1984 sa začala výstavba strelnice. V tomto roku sa konali prvé strelecké preteky na asfaltové terče na zajaca na prieseku na polo automatizovanej strelnici. V roku 1986 sa Rudolf Dragúň vzdal funkcie predsedu z osobných dôvodov. Do tejto funkcie bol zvolený Milan Barta (Čibro). Funkciu poľovného hospodára vykonával naďalej František Herceg. V tejto dobe mala drobná zver stále klesajúcu tendenciu. Po roku 1989 až 1990 začalo PZ s vysporiadavaním vlastníckych vzťahov s chatou a pozemkami pod chatou a strelnicou. Po zmene režimu sa obnovovali nájomné zmluvy na revír. Začalo sa s vybavovaním vrátenia 500 ha revíru, ktoré nám boli odňaté pre vytvorenie revíru štátneho majetku Palárikovo. Tento revír nám bol vrátený a odvtedy poľuje PZ - Komjatice na výmere 2578ha. V roku 2002 po náhlej smrti hospodára Františka Hercega bol zvolený do funkcie hospodára Ivan Kuzmický, ktorý sa zameral na dlhodobé zvyšovanie stavov zveri. To sa aj začalo dariť, hlavne z dôvodu nepoľovania zajaca poľného. V roku 2006 sa vzdal funkcie predsedu PZ po dvadsiatich rokoch Milan Barta i hospodár Ivan Kuzmický. Za predsedu PZ bol zvolený Mgr. Emil Vrabec a za hospodára Ing. Pavol Gálik.

Poľovné združenie Komjatice sa rozprestiera na 2.587 hektároch a má 26 členov a jedného kandidáta, ktorý sa celoročne starajú o zver, o prírodu v poľovnom revíri a organizujú rôzne spoločenské podujatia (MDD, strelecké preteky,...).

Popis hraníc poľovného revíru PZ DRUŽSTEVNÍK Komjatice:

Východiskový bod: je štátna cesta Nové Zámky – Nitra a katastrálna hranica Komjatice – Veľký Kýr označená tabuľou Obec Komjatice.

Z východiskového bodu pokračuje hranica na JZ smerom na Ružový Dvor po topoľovej aleji (miestny názov Šiky) až po štátnu cestu Ružový Dvor – Rastislavice, ďalej na JZ až po čerešňovú álej. Tu sa lomí na JV a po aleji pokračuje až k oploteniu sadu (Tolmác). Od rohu ovocného sadu pokračuje na V a po poľnej ceste cez štátnu cestu Nitra – Nové Zámky, železničnú trať Nitra – Nové Zámky až po staré rameno rieky Nitra.

Pokračuje na J po ramene rieky Nitra až po cca 100m nad stavidlom. Odtiaľ obchádza strelnicu PZ Lipová a pokračuje na SV po suchom kanáli (Šarnačka) až po kríkovú alej, po ktorej pokračuje na JV až po poľnú cestu Komjatice – Mojzesovo, po ktorej pokračuje na S až po štátnu cestu Komjatice – Černík. Túto pretína a pokračuje po katastrálnej hranici Komjatice – Černík cez štrkovisko na SZ až po koniec katastrálnej hranice Komjatice, kde sa lomí na JZ a pokračuje po poľnej ceste a ďalej suchým kanálom cez staré rameno rieky Nitra a železničnú trať Nitra – Nové Zámky až k východiskovému bodu.

Viac informácií sa dozviete na oficiálnej stránke: http://pzkomjatice.webnode.sk/

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk