Hlavný kontrolór obce

Kompetencie hlavného kontrolóra

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení ). Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra.

Ing. Štefan Piko
kontrolor@komjatice.sk
Mobil: 0902 900 916

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zákon 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonovupravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní a vybavovaní takýchto podaní. Novú právnu normu Národná rada Slovenskej republiky schválila 30. januára 2019 a účinnosť nadobudla 1. marca 2019.

Cieľ zákona

Zákon si kladie za cieľ prijatím ochranných opatrení motivovať zamestnancov oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním. Predpokladá sa tiež zlepšenie odhaľovania protispoločenskej činnosti a jej páchateľov, a tým aj zníženie takto spôsobených škôd.

Zodpovedná osoba na preverenie podnetu

·       Obec Komjatice určuje za zodpovednú osobu hlavného kontrolóra obce Komjatice

·       podnety môže podávať anonymná i neanonymná osoba na adresu:

Hlavný kontrolór obce Komjatice

alebo na e-mail: kontrolor@komjatice.sk

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk