Knižnica

Kontakt:

Pani knihovníčka: p. Kamila Nosianová
Telefón: 035/6591 046

Výpožičný čas:

Pondelok: voľný deň
Utorok: 10:00 – 17:00
Streda: 10:00 – 17:00
Štvrtok: 10:00 – 17:00
Piatok: 10:00 – 13:30
Sobota: 08:00 – 12:30
Nedeľa: voľný deň

Obed: 12:00 – 12:30

Členské poplatky:

Deti a žiaci ZŠ: 0,50 €
Dôchodcovia, invalidi, ženy a muži v domácnosti, nezamestnaní, študenti: 1,00 €
Zamestnaní 2,00 €
Dočasný čitateľský preukaz s platnosťou 1 deň 0,50 €

Upomienky:

Za každú písomnú upomienku: 1,00 €
Za každú telefonickú upomienku: 0,50 €

KNIHA – PRIATEĽ ČLOVEKA

 

"Čítanie dobrej knihy je ustavičný dialóg,

pri ktorom sa kniha prihovára a naša duša odpovedá."

(André Maurois)

Knižná kultúra je vizitkou duchovnej úrovne človeka či ľudskej komunity. Tak domáca, ako aj obecná knižnica je prejavom vzdelanosti, kultúrnosti, vkusu, zamerania jednotlivca, rodiny. Čítaním kníh k nim nadobúdame aj citový vzťah, vraciame sa k ich myšlienkam, hrdinom, literárnym obrazom, hľadáme v nich poučenie, citový zážitok, morálny odkaz.

Z histórie knižnice v Komjaticiach...

Do povedomia Komjatičanov sa tlačené slovo zapísalo už v časoch pôsobenia kňaza a národného buditeľa Ondreja Cabana, ktorý sa popri pastoračnej činnosti venoval aj ľudovýchove a v boji proti morálnemu úpadku, alkoholizmu a lenivosti. Učil svojich farníkov zmysluplne napĺňať voľný čas okrem iného i rozširovaním a vypožičiavaním kníh, ktoré nakupoval z vlastných zdrojov a založil knižnicu pre kňazov – učiteľov z okolia – i pre obyvateľov Komjatíc. Takto sa prostredníctvom detí – žiakov dostávala kniha k rodičom i starým rodičom.
Medzi prvé spomienky 1922/24 na knižničné aktivity v Komjaticiach patrí vzájomné vymieňanie kníh po dedine medzi milovníkmi literatúry. Obľúbené boli kalendáre, romány, náboženská tematika, mravoučné knihy.
Prvá knižnica bola umiestnená v škole, kde sa sústreďovali knihy, ktoré požičiavali učiteľky. Z rokov 1930/38 sa zachovala spomienka na obecný dom. V tejto budove fungovala akási prvá forma – predchodkyňa obecnej knižnice. Funkciu knihovníka dobrovoľne vykonával kultúrne rozhľadený báči Juraj Gróf z Hornej ulice. Knihy vypožičiaval zadarmo, výpožičný čas bol každú nedeľu po litániách. Čítali muži, ženy, mládež i deti. V časoch okupácie horthyovským Maďarskom ľudia odoberali podielové náboženské knihy Spolku sv. Vojtecha v Budapešti. Spolok podporoval slovenské tlačené slovo, ktoré s navzájom vymieňali. „Knihovnícku prácu“ aktívne vykonávala pani Francelová, ktorá si sama viazala knihy – romány na pokračovanie – z výstrižkov novín. Čítavali sa spoločne pri petrolejovej lampe vo večerných hodinách, často aj do noci.
V 50. rokoch sa knižnica nachádzala v budove Miestneho národného výboru. Činnosť knihovníka vykonával učiteľ Ľudovít Cagáň. V roku 1961 sa v Komjaticiach založila Miestna ľudová knižnica. Knižničný fond mal vtedy približne 960 zväzkov a 85 čitateľov. Prácu knihovníka vykonával učiteľ Štefan Cifra. Neskôr funkciu knihovníčky prevzala p. Helena Očenášová. Knižnica v jej osobe získala odborné vedenie a nové kultúrno-spoločenské zameranie. Odvtedy rozširuje aktivitu s knihou medzi deťmi, školskou mládežou, spoločenskými organizáciami. Knižnica sa vďaka jej prístupu k práci dostávala do širokého povedomia Komjatičanov.
V roku 1963 bola knižnica presťahovaná do budovy kina. Sídlila tu až do roku 1974, keď bola presídlená do budovy starej školy. Tým získala veľkorysé priestory - tri veľké triedy a nový nábytok. Knižničný fond sa rozšíril na 9808 zväzkov, ktoré slúžili 750 čitateľom.
Do knižnice nastúpila v roku 1977 p. Anna Královičová - nová knihovníčka s odborným vzdelaním. Po presťahovaní v roku 1987 do nového kultúrneho domu – centra kultúrneho života obce – sa knižnica zameriava nielen na individuálnu prácu s knihou, ale nová knihovníčka, podobne ako jej predchodkyňa, organizuje rozprávkové popoludnia, súťaže v prednese poézie a prózy, besedy o prečítaných knihách so školskou mládežou i dospelými čitateľmi. Do knižnice zavítali spisovatelia: Mária Ďuríčková, Marianna Grznárová, Ladislav Švihran, Vincent Šikula, Benjamín Tinák, Zuzana Zemaníková, Etela Farkašová, Peter Andruška, Hana Zelinová a i.
Od marca 2011 nastúpila na miesto knihovníčky p. Kamila Nosianová.
Poslanie knižnice v Komjaticiach a jej obsahové a pracovné zameranie je dlhodobo podporované aj pozitívnym prístupom Obecného úradu a jeho zastupiteľstva. To sa premietlo do rozšírenia knižničného fondu na 23 771 zaevidovaných knižničných jednotiek, ktoré využíva asi 420 čitateľov.
Klasická forma vypožičiavania kníh a poskytovania bibliograficko-informačných služieb sú v súčasnosti rozšírené o elektronickú formu – internet. Sú využívané všetkými skupinami obyvateľov našej obce. Vstupom internetovej služby urobila komjatická knižnica v súlade s duchom modernách čias prvý krok do budúcnosti.

Literatúra
CIFRA, Štefan – VRABCOVÁ, Viera, Ing. (zostavovatelia): Komjatice 1256 – 2006: Vedecko-popularizačná monografia obce. 1. doplnené vydanie. Komjatice – Bratislava: Združenie priateľov obce Komjatice, obec Komjatice, Q-Solid, 2008. 792 s. ISBN 80-969550-2-0
Materiály poskytnuté z Obecnej knižnice v Komjaticiach.

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk