Park Komjatice

Chránený kaštieľsky park v Komjaticiach

Park v minulosti nadväzoval na budovu komjatického kaštieľa, ktorý postavili ako prízemnú dvojtraktovú budovu v tvare U v polovici 18 storočia, keď mestečko Komjatice patrilo Grasalkovičovcom. Pri prestavbe v roku 1872 bola budova zvýšená o jedno poschodie a upravená na spôsob francúzskeho zámku v historizujúcom slohu. Kaštieľsky park siahal od budovy kaštieľa až po mlyn a skleník. Kaštieľ bol s parkom spojený dvoma mostami cez rieku Nitra, ďalším reťazovým mostom pre koče a autá, cez mlynský náhon bol spojený s obcou. Hlavný vstup do kaštieľa bol zo západnej strany od barokového kostola, pričom nádvorie bolo uzavreté kovanými mrežami a bránou. Do parku viedlo niekoľko vstupov, pravdepodobne príležitostných, ktoré boli normálne uzavreté. Prakticky z troch strán mal park prirodzenú hranicu až na južnú a juhovýchodnú časť. Živé oplotenie parku bolo robené zo svíbového prútia.
Celá plocha parku je rovina, v južnej časti s menším terénnym zvlnením. Časť v tesnej blízkosti kaštieľa a juhovýchodne od neho bola ošetrovaná intenzívnejšie a pod vplyvom historizujúceho slohu kaštieľa bola riešená s nádychom pravidelnej úpravy. V tejto časti boli vysadené viaceré cudzokrajné dreviny (napr.: Ginko biloba – zachované dodnes), ktoré zvyšovali príťažlivosť tejto plochy. Časť okolo rieky a juhovýchodne od kaštieľa bola pomerne bohatá na cudzokrajné dreviny s hojným využitím letničiek a trvaliek. Severná časť parku mala prevažne prírodnokrajinkársky charakter s väčšími lúčnymi priestormi, v ktorých dominovali solitéry, respektíve menšie skupiny vzrastových drevín. Prakticky po obvode celého parku bola kulisa vysokej zelene z našich domácich drevín. Z pôvodne vysadených drevín sa do súčasnosti zachovalo niekoľko pôvodne solitérnych stromov. Pozoruhodné sú najmä mohutné jedince Platanus acerifolia. Cestná sieť mala charakter pieskových obvodových chodníkov s väčším zahustením v juhozápadnej časti. Parkové chodníky boli po obvode celého kaštieľa. Výsadba nádvoria kaštieľa sa sústredila na jeho obvod a stred. Na nádvorí boli používané exotické rastliny, ktoré sa cez zimu pestovali v skleníku.

Park je umiestnený na severovýchodnom okraji obce. Na južnej strane parku sa nachádza komunikácia, ktorá oddeľuje rodinné domy a dom opatrovateľskej služby od parku. Z tejto komunikácie vedú štyri vchody do parku. Zo západnej strany prirodzenú hranicu medzi parkom a súkromnými záhradami rodinných domov, zdravotným strediskom a bytovkami tvorí staré rameno rieky Nitra. Z východnej strany susedí s topoľovým porastom a záhradami. Z tejto strany do parku vedie jeden vstup. Zo severnej strany park prirodzene prechádza do otvorenej krajiny. Na severnej strane sú dva vstupy z poľnej cesty, ktorá vedie na futbalové ihrisko.

Pôvodná kompozícia parku je, žiaľ, úplne zotretá, i keď niekoľko kostrových drevín je zachovaných, až na prestarnuté jedince. Ešte v nedávnej minulosti boli porasty v parku prerastené náletovými drevinami, čo znižovalo ich estetickú hodnotu. Najhodnotnejšie stromy boli takto pohľadovo zakryté. Ani výšková gradácia porastov nebola v dobrom stave. Porasty boli príliš zhustené, v dôsledku čoho boli stromy vysoko vyvetvené a vytiahnuté. Krovité poschodie bolo prehustené a nevyhovujúce z hľadiska druhovej skladby. Prevládali náletové dreviny, najmä Sambucus nigra (Baza čierna). Na pravom brehu rieky Nitra prišlo k výrubu všetkých stromov až na niekoľko jedincov, ktoré sa však nemôžu rátať ku kostrovým drevinám. Z katastrálnej mapy z roku 1891 vidieť, že v parku boli vysadené listnaté i ihličnaté stromy, v súčasnosti až na niekoľko exemplárov Taxus baccata (Tis obyčajný) a Pinus sylvestris (Borovica lesná) sa ihličnaté stromy v parku nevyskytujú či už v dôsledku vyhynutia, alebo svojvoľného výrubu. Najpočetnejšiu skupinu drevín tvorí veková kategória 40-60 rokov. Druhú najpočetnejšiu vekovú kategóriu tvoria dreviny 60-100 ročné. K hodnotným stromovým porastom možno v tomto parku počítať skupinu piatich platanov a solitérny platan na ľavom brehu ramena rieky Nitry, ktorý je najmohutnejší v stredne Európe s obvodom kmeňa v prsnej výške 930 cm.

Kaštieľsky park v Komjaticiach je chránený celok s rozlohou 64,929 m2 vyhlásený v roku 1984. Chránená krajinná oblasť – pôvodne barokový kaštieľsky park, bol obnovený z európskych fondov. Na rekonštrukciu parku, ktorá sa začala v októbri 2008, sa z fondov Európskej únie získalo 39 tisíc eur. Park bol slávnostne otvorený a do používania odovzdaný v roku 2009 za prítomnosti slovenských politikov.
Park bol zrekonštruovaný podľa návrhu Ing. Lívie Formánkovej z nitrianskeho ateliéru záhradnej architektúry. Za niekoľko mesiacov bol z hustého parkového porastu vytvorený 4,05 - hektárový park. Boli vybudované cestičky, vysadené exotické stromy. V minulosti tu rástli stromy ako napr.: ginko, katalpy, tuje, tisy a i., avšak väčšina sa do dnešnej doby nezachovala. Dnes by tu malo byť 400 - 450 stromov. Park bol obnovený podľa stavu v roku 1872, kedy bol kaštieľ s parkom majetkom známeho rodu Grasalkovičovcov. V strede parku je nainštalované detské ihrisko s preliezačkami, ktoré majú pripomínať siluetu bývalého kaštieľa, ku ktorému park pôvodne patril.

Park sa po rekonštrukcii stal atraktívnym miestom pre oddych, zábavu a krátkodobú rekreáciu obyvateľov a návštevníkov obce Komjatice. V parku sa nachádza mnoho kvitnúcich a dendrologicky zaujímavých stromov a kríkov, taktiež je tu postavený altánok a vybetónovaná, kameňmi vykladaná plocha so studňou. Návštevníci parku si môžu oddýchnuť v prírodných zákutiach, prípadne zrelaxovať posedením na lavičkách umiestnených vedľa chodníkov. Uvidieť môžu unikáty, ako napríklad 150 ročné borovice, ktoré sa nachádzajú v severnej časti parku. Počas 2. svetovej vojny sa tu nachádazlo nemecké guľometné hniezdo. Na jednej z borovíc dodnes zostali skoby, po ktorých liezli na strom vojenskí ostreľovači. Ďalším z unikátov je takmer 200 ročný platan, najmohutnejší v strednej Európe, nachádzajúci sa na ľavom brehu ramena rieky Nitry. Jeho obvod kmeňa v prsnej výške je 930 cm, výška je 32 metrov a priemer koruny je 36 metrov.

Park je ideálnym miestom na oddych pre rodiny s deťmi, starších ľudí, ako aj miestečko na romantickú prechádzku pre zaľúbené páry.

 

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk