Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Obec Komjatice určuje, mení alebo zrušuje stavbám súpisné a orientačné čísla podľa § 2 c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

Osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného čísla a orientačného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

Vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené.

Obec Komjatice zabezpečuje:

 • evidenciu jednotlivých druhov číslovania stavieb,
 • rozhoduje o určení, zmene alebo zrušení súpisných a orientačných čísiel zápisom do Informačného systému Register adries,
 • vydáva Oznámenia o číslovaní stavieb súpisnými a orientačnými číslami, o ich zmene alebo zrušení.

K žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla je potrebné doložiť:

 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie
 • geometrický plán
 • zameranie adresného bodu 
 • v prípade, že stavebník nie je vlastníkom pozemku, na ktorom je stavba postavená, je potrebné doložiť doklad o inom práve k pozemku - nájomnú zmluvu s vlastníkom, resp. súhlas s umiestnením trvalej stavby a pod.
 • v prípade, že prišlo k zmene vlastníka stavby po vydaní kolaudačného rozhodnutia je potrebné doložiť doklad o nadobudnutí stavby do vlastníctva
 • splnomocnenie v prípade, že sa stavebník nechá zastupovať

K žiadosti o zrušenie súpisného a orientačného čísla je potrebné doložiť:

 • Právoplatné rozhodnutie na odstránenie stavby
 • Splnomocnenie v prípade, že sa stavebník nechá zastupovať

Správny poplatokbez poplatku

Lehota na vybavenie: do 30 dní od podania úplnej žiadosti

Vybavuje: Mgr. Miriama Lörinczová, tel. 035/6591 070, mail: lorinczova@komjatice.sk, kancelária – matrika, prízemie Obecného úradu, Nádražná 97, Komjatice.

Dokumenty na stiahnutie:

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk