Stavebný úrad

V zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode určitých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky s účinnosťou od 1. 1. 2003 sú stavebnými úradmi priamo obce.

Činnosť stavebného úradu Obce Komjatice vykonáva Spoločný stavebný úrad v Šuranoch na Mestskom úrade Šurany ( Námestie hrdinov č. 1;  č. tel.: 035/6500 109; 2. posch. ).

Pôsobnosť stavebného úradu:

-         územné konania a územné rozhodnutia všetkých druhov

-         stavebné povolenia, dodatočné stavebné povolenia

-         rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia

-         povoľovanie zmeny stavby pred dokončením; povolenie zmeny účelu užívania stavby

-         kolaudačné konanie, vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby

-         ohlasovanie drobných stavieb (všetky druhy prípojok, oplotenie, altánky, garáže, žumpy, stavby s doplnkovou funkciu k hlavnej stavbe do 25 m2)

-         rozkopávkové povolenie / vydáva OcU Komjatice /

-         stavba a užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia / vydáva OcU Komjatice /

-         povoľovanie odstránenia stavieb

-         štátny stavebný dohľad

-         činnosti špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona

 

Podklady na stavebné konania sa odovzdávajú na Obecnom úrade Komjatice (správne poplatky sa platia v pokladni obecného úradu v hotovosti).

V prípade nejasností, bližšie informácie budú podané na Obecnom úrade v Komjaticiach.

Vzory tlačív k jednotlivým druhom konania:

Vysporiadanie nehnuteľnosti

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk