Matrika

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Predmetom zápisu do matriky sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky.

Matričný úrad obce Komjatice

Obec Komjatice vedie matriku (rodnú, sobášnu a úmrtnú) ako prenesený výkon štátnej správy. Do matričného obvodu Komjatice patrí obec Komjatice a obec Rastislavice.

 • Agenda matričného úradu
  • Rodná matrika
  • Sobášna matrika
  • Úmrtná matrika
  • Vydanie druhopisu matričného dokladu (rodný, sobášny, úmrtný list)
  • Zápis do osobitnej matriky
  • Určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov

Uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa bude civilný alebo cirkevný sobáš realizovať. Žiadosť podpíšu obaja snúbenci pred matrikárkou.

Štátny občan SR predkladá najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva nasledovné doklady:

  • rodný list
  • platný občiansky preukaz
  • právoplatný rozsudok o rozvode (v prípade rozvedeného snúbenca)
  • úmrtný list manžela/ky (v prípade vdovca/ vdovy) 
  • v prípade neplnoletej osoby, staršej ako 16 rokov, alebo osoby, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je treba predložiť právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo

Cudzinec je povinný predložiť najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

  • rodný list
  • platný preukaz totožnosti
  • doklad o osobnom stave (nesmie byť starší ako 6 mesiacov odo dňa vydania)
  • doklad o pobyte
  • doklad o štátnom občianstve
  • právoplatný rozsudok o rozvode (u rozvedeného snúbenca)
  • úmrtný list manžela/ky (u vdovca/vdovy)

Ak  medzinárodná zmluva vyžaduje vyššie overenia dokladov, musia mať  všetky doklady príslušné overenia (Apostille, superlegalizáciu). Všetky doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka na území SR (okrem českých dokladov).  Ak snúbenec – cudzinec neovláda slovenský jazyk, je potrebný pri uzavretí manželstva tlmočník. 

Sobášne dni sú streda a sobota.

Sobášna miestnosť je obradná sieň a nachádza sa na 1. poschodí Obecného úradu v Komjaticiach.

Ak je uzavretie manželstva  v úradne určenej miestnosti a v určenej dobe nevyberá sa žiadny poplatok.

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade v oboch prípadoch – či ide o uzavretie manželstva civilnou formou alebo cirkevnou.

Správne poplatky podľa zákona 145/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch:

uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt 30 €
povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 30 €
povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 100 €
uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 100 €
uzavretie manželstva medzi cudzincami 280 €
uzavretia manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 280 €
osvedčenie listiny2 €/za každú stranu
osvedčenie podpisu na listine 2 €/za každý podpis
nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 3 €
rodný, sobášny, úmrtný list (vyhotovenie druhopisu matričného dokladu) 7 €
potvrdenie o trvalom pobyte 7 €
žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 15 €

Správne poplatky sa vyberajú na matričnom úrade v hotovosti.

Prijatie predošlého priezviska po rozvode

Ten z manželov, ktorý prijal pri sobáši priezvisko druhého manžela, môže po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku o rozvode do 90 dní oznámiť matričnému úradu, kde je manželstvo zapísané, že prijíma svoje predošlé priezvisko.

Potrebné doklady:

 • Oznámenie o späťvzatí priezviska
 • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
 • Občiansky preukaz 

Správny poplatokbez poplatku

 

Určenie otcovstva súhlasným vyhlásením

V prípade slobodnej matky alebo  rozvedenej matky (najmenej 300 dní od právoplatného rozsudku o rozvode) alebo vdovy,  je možné na matričnom úrade vykonať určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov pred narodením, v čase ak je už dieťa počaté alebo aj po narodení dieťaťa. Nevyhnutnosťou je prítomnosť oboch rodičov, ktorí predložia platné občianske preukazy, rozvedená matka predloží právoplatný rozsudok o rozvode a vdova úmrtný list manžela.  V prípade, že jeden z rodičov alebo obaja sú cudzí štátni občania, ktorí neovládajú slovenský jazyk, je  potrebná aj prítomnosť  tlmočníka.

Správny poplatokbez poplatku


Vyhotovenie druhopisu matričného dokladu (rodného, sobášneho, úmrtného listu)

O úradný výpis (rodný, sobášny, úmrtný list) môže požiadať oprávnená osoba ktorýkoľvek matričný úrad, pripojený na informačný systém elektronickej matriky.

O vydanie matričného dokladu môže požiadať len oprávnená osoba, v zmysle § 18, zák. č. 154/1994 Z.z. o  matrikách (napr.  osoba ktorej sa zápis týka, príbuzná osoba, manžel, manželka, deti, rodič, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec...).

Matričný úrad vydá na základe žiadosti druhopis matričného dokladu z matričných kníh vedených matrikou Komjatice na počkanie. Vydávame aj druhopisy matričných udalostí, ktoré nenastali v Komjaticiach. Prostredníctvom elektronickej matriky CISMA sa posiela avízo na príslušnú matriku. Takýto doklad nemusí byť vydaný na počkanie.

Potrebné doklady:

 • Platný občiansky preukaz
 • Žiadosť
 • Splnomocnenie v prípade, že sa oprávnená osoba nechá zastupovať

Poplatok: 7,- € v hotovosti na matrike

Vybavuje: Mgr. Miriama Lörinczová, tel. 035/6591 070, mail: lorinczova@komjatice.sk, kancelária – matrika, prízemie Obecného úradu, Nádražná 97, Komjatice.

Dokumenty na stiahnutie

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk