Špeciálne hlasovanie v spojených voľbách 2022

V spojených voľbách 29.10.2022 budú môcť hlasovať aj voliči, ktorí budú mať obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochorenia COVID-19...

Naša Obec Komjatice je sídlom špeciálneho volebného obvodu.

V súvislosti s uplatnením Zákona č. 185/2022 Z.z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 29.10.2022 dávame na vedomie toto usmernenie pre voličov.

         Horeuvedený zákon upravuje právo osôb, ktoré majú zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, hlasovať vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánom samosprávnych krajov v roku 2022.

         Volič, ktorý má prekážku práva voliť podľa § 4 volebného zákona, nemôže hlasovať ani osobne vo volebnej miestnosti ani mimo volebnej miestnosti do bežnej prenosnej volebnej schránky.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie v Obci Komjatice, t.j. Beate Porubskej sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky v úradných hodinách obce na telefónnom čísle 035/6591213.

Podávanie žiadosti o špeciálne hlasovanie je možné najskôr v pondelok 24.10.2022 a najneskôr v piatok 28.10.2022 do 12.00 hod.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

- meno a priezvisko

- rodné číslo

- adresa trvalého pobytu

- adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu /adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča/

- telefonický kontakt

         Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

         V deň konania volieb, t.j. 29.10.2022 v čase od 7:00 do 20:00 hod. vyslaní dvaja členovia špeciálnej komisie po príchode na miesto špeciálneho spôsobu hlasovania /t.j. na adresu oprávneného voliča/ vyzvú oprávneného voliča na hlasovanie /zazvonením na domový zvonček, telefonicky a pod./.  Na mieste zotrvajú 10 minút. Ak sa oprávnený volič v tejto lehote napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí, že hlasovanie odmietol. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie túto skutočnosť poznamenajú v špeciálnych zoznamoch voličov a k takémuto voličovi sa už nedostavia.

Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Oprávnený volič preukazuje svoju totožnosť členom špeciálnej volebnej komisie občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu neumožní.

         Vyslaným členom špeciálnej komisie sa pri zabezpečovaní špeciálneho hlasovania odporúča nevstupovať do domácnosti oprávneného voliča.

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk