Komisie obecného zastupiteľstva

Finančno – stavebná komisia

Predseda:
Ing. Miroslav Špacír

Členovia:
Ing. Jozef Francel
Ing. Michal Hayden

Náplň práce finančno stavebnej komisie, a to hlavne:
– Vypracovanie stanoviska k rozpočtu obce, jeho zmenám a doplnkom.
– Spolupráca pri vypracovaní VZN vo finančnej a stavebnej oblasti.
– Stanoviská k návrhu záverečného účtu.
– Kontrola dodržiavanie VZN v ekonomickej oblasti.
– Vypracovanie stanoviska k stavebnej činnosti v obci.
– Stanoviská k návrhom územnému plánu obce.
A ďalšie iné úkony podľa potreby obce.


Kultúrna komisia

Predseda:
Mgr. Martin Janega

Členovia:
Mgr. Mária Derďaková
Roland Nosian
Milan Homola
Mgr. Miriama Lörinczová

Náplň práce kultúrnej komisie, a to hlavne:
– Sleduje napĺňanie a vyhodnocuje realizačný program v oblasti kultúry.
– Každoročne spracúva Kalendár celo-obecných kultúrnych a spoločenských podujatí.
– Posudzuje oprávnenosť žiadosti o dotáciu v zmysle platného VZN obce.
– Vyjadruje sa k činnosti kultúrnych a spoločenských organizácii v obci.
– Vytvára podmienky na zabezpečenie rozvoja osvetovej a knižničnej činnosti.
– Vyvíja aktivity na podporu kultúrno-spoločenského života a cestovného ruchu v obci.
A ďalšie iné úkony podľa potreby obce.


Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk