Základná škola

 

„Škola je dielňa ľudskosti“
(Jan Amos Komenský)

Školstvo v Komjaticiach od najstarších čias...

Od roku 2005 sa ZŠ Ondreja Cabana s MŠ zapojila medzi školy podporujúce rozšírené vyučovanie regionálnej výchovy a ľudovej kultúry. Regionálna kultúra vedie citlivo deti a mladú generáciu k úcte k histórii, k zachovávaniu hodnôt predchádzajúcich generácií, k hrdosti na svoju vlasť, región, k uvedomeniu si, kam patrím. Pre potreby rozšíreného vyučovania regionálnej výchovy a ľudovej kultúry slúži aj školské múzeum, ktoré vybudovali pedagógovia v priestoroch školy, a ktoré predstavuje archeologické nálezy a národopisné pamiatky z územia Komjatíc. V kontexte rozšíreného vyučovania regionálnej výchovy a ľudovej kultúry vznikol v roku 2005 aj projekt s detským folklórnym súborom Mladosť pri ZŠ OC s MŠ – vydanie CD nosiča s výberom 28 ľudových piesní z našej obce s názvom Všetkým pre radosť. Nahrávka piesní je zrealizovaná v pôvodnom komjatickom nárečí. Piesne sú tematicky usporiadané do ročných období a sú predeľované hovoreným slovom. Nahrávka slúži ako pomôcka pri vyučovaní hudobnej výchovy, slovenského jazyka a vhodne sa dá využiť aj pri iných predmetoch, ako aj v mimoškolskej výchove. Škola sa zapája do viacerých projektov napr.: Poznávaj vlastnú minulosť – pátranie po predkoch, Otvorená škola a i. V roku 2008 bolo v areáli školy dané do užívania viacúčelové ihrisko s umelým povrchom. Takisto sa previedla rekonštrukcia budovy ZŠ a toho času sa realizuje rekonštrukcia a úprava okolia školy. V súčasnosti riadi prácu Základnej školy s materskou školou Ondreja Cabana Mgr. Marta Gocníkova. Zástupkyňa pre 1. stupeň a ŠKD je Mgr. Janka Šutková. Zástupkyňa pre 2. stupeň je Mgr. Katarína Papierniková.

V širšom regióne ZŠ s MŠ Ondreja Cabana patrí medzi moderné a kvalifikované vzdelávacie centrá. Cieľom školy však zostáva, aby sa škola stala kultúrnou a vzdelávacou inštitúciou pre obec i okolie, ktorá sa bude postupne otvárať aj verejnosti.

Autor: Mgr. Lucia Repková

Literatúra


CIFRA, Štefan – VRABCOVÁ, Viera, Ing. (zostavovatelia): Komjatice 1256 – 2006: Vedecko-popularizačná monografia obce. 1. doplnené vydanie. Komjatice – Bratislava: Združenie priateľov obce Komjatice, obec Komjatice, Q-Solid, 2008. 792 s. ISBN 80-969550-2-0

Profil Základnej školy s materskou školou Ondreja Cabana v Komjaticiach

Sekcia: Základná škola

 •  vysoká kvalita výchovno – vyučovacieho procesu zabezpečovaná kvalifikovanými pedagógmi
 • výučba v odborných učebniach
 • vysoká úspešnosť pri prijímaní na stredné školy
 • úspechy žiakov v predmetových olympiádach a súťažiach
 • vyučovanie cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský jazyk), anglický jazyk od 3. ročníka
 • realizácia rôznych projektov – Otvorená škola, Škola podporujúca zdravie a i.
 • individuálna práca s integrovanými žiakmi
 • individuálne konzultácie pre rodičov
 • bohatá krúžková činnosť
 • internetová a multimediálna učebňa
 • školská knižnica
 • organizovanie športových podujatí pre žiakov i dospelých
 • plavecké a lyžiarske kurzy
 • organizovanie škôl v prírode na Slovensku
 • pravidelné organizovanie kultúrnych podujatí (výstavy žiackych prác, koncerty, vystúpenia a i.)
 • vydávanie školského časopisu
 • aktívna činnosť školského klubu detí
 • súťaže v zbere druhotných surovín s hodnotnými odmenami
 • pravidelné stretnutia rady rodičov a poradenská pomoc výchovného poradcu pri výbere strednej školy
 • vyučovanie v špecializovaných učebniach
 • exkurzie žiakov, výlety, návštevy múzeí, galérií, výstav a i.
 • kvalitné stravovanie v školskej jedálni s použitím čipových kariet
 • účasť na športových podujatiach organizovaných školou i inými inštitúciami
 • ponuka kultúrnych programov pre rôzne inštitúcie 

Kontakt:

Názov školy: Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
Adresa školy: Námestie A. Cabana č.36, 941 06 Komjatice
Telefón: 035/6591 219
www: http://zskomjatice.edupage.sk/

Podrobnejšie informácie o Základnej škole s materskou školou Ondreja Cabana sa dozviete na oficiálnej stránke školy http://zskomjatice.edupage.sk/.

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk