Špeciálna základná škola

„Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok,
určite nikam nevedie.“
(Maxim Gorkij)

 
Z histórie Špeciálnej základnej školy v Komjaticiach
 

Osobitná škola v Komjaticiach, dnes Špeciálna základná škola v Komjaticiach, bola zriadená v roku 1950 ako škola nového typu, t. j. osobitná škola. Vtedajší Miestny národný výbor v Komjaticiach pridelil škole budovu bývalého komjatického chudobinca, ktorá bola postavená ešte v roku 1872 v Hornej ulici oproti starej škole. Odborná komisia zaradila do školy žiakov, ktorí nemohli byť vzdelávaní v národnej škole pre slabomyseľnosť. Ako každá novozriadená škola v tom čase, aj táto škola mala veľké problémy. Učebne neboli zariadené, chýbali pomôcky, škola bola bez financií. Najpotrebnejšie zariadenie pre chod školy požičali Národná škola a Materská škola v Komjaticiach. Postupne škola získavala prostriedky na generálne opravy.
Cieľom školy bola príprava žiakov na praktický život a manuálnu prácu. Učiteľský zbor, ktorý sa postupne rozširoval, narážal na mnohé prekážky materiálneho charakteru, na nedostatok odbornej literatúry a v najväčšej miere na nepochopenie zo strany rodičov.
V roku 1960 dostali žiaci učebnice a pomôcky zadarmo. Zaviedla sa povinná deväťročná dochádzka v OŠ. Postupne vychádzali nové učebnice pre žiakov OŠ. Učiteľky si pri výchove a vzdelávaní mentálne postihnutých detí plnili svedomito, dopĺňali si špeciálo-pedagogické vzdelanie, zúčastňovali sa školení a seminárov na zvyšovanie kvalifikácie. Vedenie OŠ často žiadalo peniaze na opravu budovy školy. V 1974 bola zriadená Školská družina.
Do OŠ boli zaraďovaní žiaci s mentálnym postihnutím, ktorí boli vyšetrení psychológmi Pedagogicko-psychologickej poradne v Nových Zámkoch a na návrh odbornej komisie ONV – odboru školstva odporučení na preradenie do OŠ.
Veľkou generálkou budovy škola získala prezliekareň a sociálne priestory s WC, s umývadlom a so sprchou. Postupne sa v priestoroch starej školy (budova oproti OŠ) zriadili pre OŠ dve triedy, dielňa a cvičná kuchyňa.
V roku 1976 sa začala prestavba školskej sústavy. Základná deväťročná škola bola zrušená, zaviedla sa Základná škola s ôsmymi ročníkmi a bola uzákonená 10-ročná školská dochádzka. Vzťahovalo sa to aj na žiakov OŠ. Pedagogický zbor OŠ plnil učebné plány a osnovy pre mentálne postihnuté deti. Usporadúvali sa kultúrne programy s deťmi pre rodičov a verejnosť. Žiaci sa zúčastňovali na rozličných športových súťažiach. Postupne sa zlepšovala spolupráca rodičov so školou a zvyšovala sa účasť rodičov na rodičovských združeniach.
Od roku 1994 sídlila OŠ v nových priestoroch – v budove materskej školy na 2. poschodí. Konečne škola získala vyhovujúce priestory pre svoju výchovno-vzdelávaciu prácu s mentálne postihnutými deťmi. V škole začínajú postupne pracovať špeciálni pedagógovia s odborom psychopédia.
V roku 1997 škola získala právnu subjektivitu a jej zriaďovateľom sa stal Krajský úrad v Nitre. Názov Osobitná škola sa zmenil od 1. septembra 2000 na názov Špeciálna základná škola v Komjaticiach.
Do školy sú zaraďovaní žiaci s mentálnym postihnutím z obce a z blízkeho okolia. Cieľom školy je pripraviť mentálne postihnutého žiaka, aby zvládol prípravu a budúce jednoduché povolanie, aby sa mohol uplatniť na trhu práce alebo byť v živote čo najmenej odkázaný na pomoc druhých.
Súčasným riaditeľom Špeciálnej základnej školy v Komjaticiach je Mgr. Milan Šimunek.

Literatúra
CIFRA, Štefan – VRABCOVÁ, Viera, Ing. (zostavovatelia): Komjatice 1256 – 2006: Vedecko-popularizačná monografia obce. 1. doplnené vydanie. Komjatice – Bratislava: Združenie priateľov obce Komjatice, obec Komjatice, Q-Solid, 2008. 792 s. ISBN 80-969550-2-0

Profil Špeciálnej základnej školy v Komjaticiach

Špeciálna základná škola v Komjaticiach je špeciálne zariadenie, v ktorom sa vzdelávajú žiaci s takými rozumovými nedostatkami, pre ktoré sa nemôžu vzdelávať na základnej škole.

Špeciálna základná škola poskytuje výchovu a vzdelanie žiakom vo:

a) vzdelávacom variante A ( žiaci vzdelávaní podľa vzdelávacieho variantu A navštevujú ŠZŠ 9 rokov);
b) vzdelávacom variante B ( žiaci vzdelávaní podľa vzdelávacieho variantu B navštevujú ŠZŠ 10 rokov);
c) vzdelávacom variante C (ťažko mentálne a kombinovane postihnutí žiaci)

Dlhodobým zámerom Špeciálnej základnej školy je rozvíjanie individuálnych schopností mentálne postihnutých žiakov. Ide o osvojenie si vedomostí a návykov potrebných pre ich ďalšiu profesionálnu orientáciu, vytvorenie správnych postojov a vzťahu k ľuďom, k sebe a životnému prostrediu.

Vo vzdelávacom variante B sa poskytuje výchova a vzdelávanie žiakom ťažko vzdelávateľným, s takými nedostatkami rozumového vývoja, že nie sú schopní osvojiť si obsah učiva vo vzdelávacom variante A, ale sú schopní si osvojiť aspoň niektoré prvky vzdelania. Obsah výchovno- vzdelávacej činnosti sa zameriava na vypestovanie návykov sebaobsluhy, osobnej hygieny a na rozvíjanie primeraných poznatkov a pracovných zručností s predmetmi dennej spotreby.

Prijatie dieťaťa do ŠZŠ je možné na základe psychologického vyšetrenia a na odporučenie psychologickej a špeciálno-pedagogickej poradne. Návrh na umiestnenie dieťaťa do ŠZŠ môže podať zákonný zástupca dieťaťa, škola, ktorú žiak navštevuje, pedagogicko-psychologická poradňa, zdravotnícke zariadenie, orgány starostlivosti o rodinu a deti alebo špeciálno-pedagogická poradňa. 

Filozofia Špeciálnej základnej školy v Komjaticiach

Pomôcť žiakom zorientovať sa v sebe, v prírode a v spoločnosti získaním vedomostí a zručností potrebných pre život a tým sa aktívne zapojiť do života spoločnosti. K tomuto cieľu chceme dôjsť vytvorením príjemného školského prostredia s využívaním najmodernejšej edukačnej techniky.

Kontakt:

Názov školy: Špeciálna základná škola Komjatice
Adresa školy: Námestie Andreja Cabana č. 1 , 941 06 Komjatice
Telefón: 035/6591 150, 0948 044 980
www: http://szskomjatice.edupage.or...
E-mail: riaditelszskom@gmail.com 

Podrobnejšie informácie o Špeciálnej základnej škole sa dozviete na oficiálnej stránke
http://szskomjatice.edupage.org

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk