Materská škola

,,Materská škola má dať dieťaťu taký základ,
aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania.“

Základná škola Ondreja Cabana s materskou školou Komjatice
Sekcia - Materská škola

Z histórie
Prvá materská škola v Komjaticiach vznikla už v roku 1884 a ľudovo ju nazývali úvoda. Bola na Dolnej ulici a plnila svoju úlohu aj po vzniku prvej ČSR.
Materská škola s celodennou starostlivosťou o deti vznikla v roku 1950 v novej budove na mieste pred dnešnou základnou školou. Po postavení budovy terajšej základnej školy sa premiestnila do niekdajšej novej základnej školy na rohu Školskej ulice na prízemie a 1. poschodie. Neskôr sa kvôli rekonštrukcii spomínanej budovy materská škola presťahovala do novej budovy Základnej školy.
V roku 2002 bola materská škola pripojená k základnej škole, s ktorou tvorí jeden právny subjekt s názvom Základná škola Ondreja Cabana s materskou školou v Komjaticiach.
Jednou zo základných úloh materskej školy je príprava dieťaťa do 1. ročníka základnej školy. Pedagogická činnosť kladie veľký dôraz na jazykovú výchovu, komunikačné schopnosti a grafomotoriku. Pedagógovia MŠ sa usilujú svojou prácou podporovať osobnostný rozvoj detí v interakcii učiteľ – dieťa, dieťa – učiteľ, učiteľ – rodič. Pritom majú na zreteli zvládanie prelínania sa psychického a telesného vývinu dieťaťa, aby bolo schopné zvládnuť úlohy kladené na žiaka prvého ročníka. Prostredníctvom primerane zostaveného denného poriadku si deti osvojujú návyky zdravého životného štýlu.
Do jazykovej výchovy materská škola vsunula i regionálne prvky a zvyky, ktoré používajú pedagógovia pri rozličných vystúpeniach detí (vianočná besiedka, karneval, Deň matiek, rozlúčka s materskou školou a i.).
Pani učiteľky si vytýčili aj svoje mimoškolské ciele, ktoré sú zamerané na životné prostredie, pohybové aktivity, jogu, environmentálnu výchovu, cvičenie klenby chodidla proti plochým nohám.
Detskými prácami sa MŠ predstavuje na rozličných výstavkách v obci, deti si tak rozvíjajú prirodzenú túžbu po činnosti, ktorá im umožní prejaviť svoje postoje a pocity k blízkemu okoliu.
V súčasnosti riadi prácu Základnej školy s materskou školou Ondreja Cabana Mgr. Marta Gocníkova. Zástupkyňa pre MŠ je pani Jozefína Verešová.

Autor: Mgr. Lucia Repková

 

Literatúra
CIFRA, Štefan – VRABCOVÁ, Viera, Ing. (zostavovatelia): Komjatice 1256 – 2006: Vedecko-popularizačná monografia obce. 1. doplnené vydanie. Komjatice – Bratislava: Združenie priateľov obce Komjatice, obec Komjatice, Q-Solid, 2008. 792 s. ISBN 80-969550-2-0

Profil Základnej školy s materskou školou O. Cabana Komjatice
Sekcia: Materská škola

  • Pre deti v predškolskom veku je prirodzeným prostredím rodina. Zároveň im je vlastná už aj potreba vytvárať si vzťahy so svojimi rovesníkmi. MŠ v Komjaticiach chce deťom poskytnúť oboje: láskavé rodinné prostredie vytvorené skúsenými a empatickými pedagógmi a pomocným personálom, ako aj možnosť spoznávať nových priateľov, učiť sa medziľudským vzťahom a ich pravidlám a pripraviť sa tak na dlhé obdobie strávené v kolektíve spolužiakov v škole.
  • V súčasnom období MŠ v Komjaticiach funguje v priestoroch ZŠ. V materskej škole prebieha rekonštrukcia, ktorá by mala byť ukončená v roku 2011. Dúfame, že MŠ bude mať dôstojné priestory prispôsobené najnovším nariadeniam a predpisom ministerstva školstva a štátnej hygieny.
  • Materská škola v školskom roku poskytuje celodennú starostlivosť pre deti vo veku od 2,5 roka do 6 rokov.
  • Materská škola pracuje podľa školského vzdelávacieho programu ISCED 0 „Cesta za poznaním“. Je zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií s využitím regionálnych a environmentálnych prvkov. V centre tvorby ŠkVP je dieťa, napĺňanie jeho potrieb, predstáv, možností a schopností. Program je zoradený do obsahových celkov, ktoré vzájomne na seba nadväzujú a tvoria kompaktný celok, rešpektujúci vedomosti, schopnosti a zručnosti detí.
  • V poslednom ročníku dochádzky do materskej školy deti dostávajú osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
  • Materská škola poskytuje deťom logopedickú starostlivosť.
  • V MŠ pracujú krúžky: výtvarný a tanečno-dramatický krúžok.
  • O deti sa stará 8 kvalifikovaných pedagogických pracovníčok a dve nepedagogické pracovníčky.
  • Deti sú umiestnené v štyroch triedach podľa veku: 1) malá trieda – mravčekovia 2) stredná trieda – motýle 3) veľká trieda – lienky 4) veľká trieda – včielky

Kontakt:

Názov školy: Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
Adresa školy: Námestie A. Cabana č.36, 941 06 Komjatice
Telefón: 0903 471 567
www: http://zskomjatice.edupage.sk/

Podrobnejšie informácie o Základnej škole s materskou školou Ondreja Cabana sa dozviete na oficiálnej stránke http://zskomjatice.edupage.sk/.

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk