Zariadenie sociálnych služieb

Občianske združenie Spoločnosť Zlatý vek

OTVÁRA V PRIESTOROCH KAŠTIEĽA V KOMJATICIACH

pre všetkých seniorov, ktorí chcú svoj „zlatý vek“

prežiť v príjemnej a pokojnej atmosfére domova

pod dohľadom odborného a láskavého personálu

Zariadenie pre seniorov (ZpS, predtým Domov dôchodcov),

Špecializované zariadenie (ŠZ).

Našim mottom je:

„Starať sa o ľudí tak, ako chceme, aby bolo postarané o nás.“

Pre všetky dôležité informácie ohľadom

žiadostí o prijatie do zariadenia ako náš klient

volajte infolinku 0917/19 79 25 alebo píšte na e-mail: info@ddzlatyvek.sk

www.ddzlatyvek.sk

Druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb

 

ZpS a ŠZ je 19 lôžkové zariadenie s nepretržitou celoročnou prevádzkou. Ide o ubytovacie zariadenie s časovo neobmedzeným ubytovaním.

V ZpS sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo  fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V ŠZ sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie.

Zariadenie sociálnych služieb poskytuje:

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

2. sociálne poradenstvo,

3. sociálnu rehabilitáciu,

4. ošetrovateľská starostlivosť,

5. zdravotnú rehabilitáciu,

6. ubytovanie,

7. stravovanie,

8. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

9. osobné vybavenie,

10. úschovu cenných vecí,

11. zabezpečuje záujmová činnosť.

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk