Symboly obce

Erb


1. Erb obce Komjatice pozostáva z 2 pšeničných klasov a z 2 strapcov hrozna. Skladá sa zo 4 farieb: červená, biela, žltá a čierna.

2. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu je v štatúte obce ako príloha č.1.

3. Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v odst. 4 tohto ustanovenia.

Žiadosť musí obsahovať :
– úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
– obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),

4. Erb obce sa používa :
a) na pečatidle obce,
b) na insigniách starostu,
c) na listinách o udelení čestného občianstva obce Komjatice, ceny obce Komjatice a uznaniach obce Komjatice,
d) na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Komjaticiach,
e) na označenie katastrálneho územia obce,
f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
g) na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce,
h) na rovnošatách pracovníkov obecnej polície a obecného požiarneho zboru,
i) na označenie vozidiel obce, obecnej polície a obecného požiarneho zboru.

Obec označuje

erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce. Subjekty používajúce erb sú oslobodené od platenia poplatku.

5. Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.

6. Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

Zástava

1. Zástava obce Komjatice je zložená z 3 farieb a to žltej, červenej a bielej.

2. Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy obce Komjatice tvorí príloha č. 2 tohto štatútu.

3. Zástava obce sa bude používať na budovách orgánov obce.

4. Zástava sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

5. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (8 ods. 6 zák. č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní).

6. Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržané nasledovné pravidlá :
– zástava sa nesmie používať poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
– na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.

7. Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

Pečať

1. Pečať obce tvorí erb obce Komjatice s hrubopisom : ” OBEC Komjatice “.

2. Pečať obce sa bude používať pri slávnostných príležitostiach – udelenie štátneho občianstva na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

3. Pečať uschováva starosta obce

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk