Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Komjatice

Dňa 6.12.2018 sa v Kultúrnom dome v Komjaticiach konalo 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Komjatice. 

Pán starosta Peter Hlavatý privítal poslancov a verejnosť a po krátkom príhovore odovzdal 11 zvoleným poslancom osvedčenie za poslanca obecného zastupiteľstva. Nasledovalo zloženie sľubu starostu obce a jednotlivých poslancov. Poslanci ďalej schválili program zasadnutia. 
Do mandátovej volebnej komisie bol zvolený za predsedu pán Dr. Ľ. Galbavý, PhD a za členov pán Ing. Jozef Francel a pán Viliam Hozlár. Do volebnej komisie bol zvolený za predsedu pán Dušan Jaššo a za členov pani Zuzana Garayová a pán Mgr. Martin Janega. 
Zástupcom starostu je pán Dr. Ľudovít Galbavý, PhD.
Obecnú radu tvoria: Dr. Ľudovít Galbavý, PhD, MUDr. Martin Jaššo, Mgr. Mária Derďaková.
Kultúrnu komisiu tvoria: predseda Mgr. Martin Janega, členovia Mgr. Mária Derďaková, Milan Homola, Roland Nosian, Mgr. Miriama Lörinczová.
Finančno – stavebná komisia: predseda Ing. Miroslav Špacír, členovia Ing. Jozef Francel, Ing. Michal Hayden.
Poverený poslanec obecného zastupiteľstva, ktorý je oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva je pán Dušan Jaššo.
Do Rady školy boli za zriaďovateľa delegovaní a schválení: Dr. Ľudovít Galbavý, PhD, Ing. Jozef Francel, Ing. Štefan Piko, Mgr. Miriama Lörinczová.
Na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva poslanci na návrh Mgr. Derďakovej schválili zriadenie oficiálnej facebookovej stránky obce Komjatice, ktorá bude mať výlučne reprezentatívny a informatívny charakter, budú sa na nej uverejňovať fotoreportáže a príspevky z diania v obci. FB stránka Komjatice nebude slúžiť na prípadné sťažnosti, ktoré majú byť adresované na príslušné miesta. Na stránke nebudú zverejňované inzeráty akéhokoľvek typu, ani akékoľvek hanlivé vyjadrenia.
Text: Marika Derďaková
Foto: Peter Lörincz

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk