Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2023

Pripomíname občanom,

že do 31.1.2023 sa podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností.

Priznanie k dani z nehnuteľností si podáva občan (daňovník), ktorému vznikla alebo zanikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti, t. j. v priebehu uplynulého roka 2022 kúpil, predal, daroval nehnuteľnosť. Každú zmenu vlastníctva je potrebné priznať. Ak nehnuteľnosť nadobudli daňovníci dedičským konaním, v tom prípade priznanie k dani z nehnuteľnosti mali podať do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania.

Daňové priznanie sú však povinní podať aj vlastníci, u ktorých došlo k zmene stavu nehnuteľnosti a bolo im vydané stavebné povolenie na stavby alebo kolaudačné rozhodnutie.

Na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti pre rok 2023 je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1.1.2023.

Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive s názvom Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Tlačivo daňového priznania k dani z nehnuteľností je jednotné pre fyzické aj právnické osoby.

Tlačivo: https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/dan_z_nehnutelnosti/17-dp-md.pdf

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2023 môže daňovník podať:

  • osobne (Obecný úrad Komjatice, p. Porubská, tel. 035/6591 213)
  • poštou (Obecný úrad, Nádražná 97, 941 06 Komjatice)

 

Daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk