OZNAM O ZMENE PREVÁDZKOVATEĽA VEREJNEJ KANALIZÁCIE V OBCI KOMJATICE OD 30.06.2022

Vážení občania, 

vzhľadom k zmene prevádzkovateľa verejnej kanalizácie od 30.06.2022 Vám v najbližších dňoch budú doručované Zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, predmetom ktorých bude podľa písm. b) odvádzanie a čistenie odpadových vôd (ďalej len „Zmluva“) s firmou Regionálna vodárenská s.r.o. (ďalej len „RVS“).

Z toho dôvodu Vás žiadame o podpísanie uvedených Zmlúv s prevádzkovateľom RVS a ich bezodkladné doručenie na obecný úrad v Komjaticiach  počas stránkových dní. 

Ďakujeme za spoluprácu.

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk