OVS 4. kolo - Predaj pozemkov Školská ulica

Obec Komjatice vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž k predaju majetku obce - 4. kolo v súlade s ustanovením § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnych zmlúv na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam obce, ktoré sa nachádzajú na Školskej ulici, k.ú. Komjatice.

Podmienky OVS a všetky potrebné informácie sú obsahom dole priložených dokumentov:

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk