Dôležité informácie k zmenám v zbere SEPAROVANÉHO ODPADU

Vážení občania! Tento informačný leták sme pre Vás pripravili z dôvodu, že od 1. apríla 2021 dochádza v našej obci k zmene zberovej spoločnosti na zber separovaného odpadu. Zberovú spoločnosť Obec Palárikovo, ktorá ukončuje svoju činnosť z ekonomických dôvodov, nahradí zberová spoločnosť Brantner Nové Zámky, s.r.o..

Na základe tejto zámeny pre Vás vyplývajú nasledovné zmeny:

1. Zmenia sa termíny zberu a čiastočne aj spôsob separovaného odpadu.
2. Nové termíny zberu separovaného odpadu nájdete v tomto letáku, v priloženom skladacom kalendári a na obecnej internetovej stránke
www.komjatice.sk.
3. Každý mesiac sa budú od domov brať žlté vrecia, do ktorých budete spolu dávať viacero komodít a to:
plastové fľaše, fólie a tégliky, obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov, polystyrén, tetrapaky, kovové obaly.
K vreciam budete môcť priložiť aj väčšie veci z plastu /neznečistené vedrá, kvetináče, prepravky, záhradný nábytok.../.
4. V samostatnom termíne každý druhý mesiac sa budú od domov brať modré vrecia, do ktorých budete dávať veci z papiera a kartónu.
K vreciam budete môcť priložiť samostatne previazané väčšie kusy kartónu.
5. Sklo sa bude zbierať prostredníctvom zelených 1 100 litrových kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené po obci na trvalých stanovištiach.
6. Zber komunálneho odpadu sa nemení, termíny zberu zostávajú nezmenené.

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk