Komisie obecného zastupiteľstva

Finančno – stavebná komisia

Predseda:
Ing. Michal Repka (michal.repka@komjatice.sk)

Členovia:
Ing. Jozef Francel
Ing. Peter Machata
Ing. Peter Barát

Náplň práce finančno stavebnej komisie, a to hlavne:
– Vypracovanie stanoviska k rozpočtu obce, jeho zmenám a doplnkom.
– Spolupráca pri vypracovaní VZN vo finančnej a stavebnej oblasti.
– Stanoviská k návrhu záverečného účtu.
– Kontrola dodržiavanie VZN v ekonomickej oblasti.
– Vypracovanie stanoviska k stavebnej činnosti v obci.
– Stanoviská k návrhom územnému plánu obce.
A ďalšie iné úkony podľa potreby obce.Sociálna komisia

Predseda:
Angela Kalužáková (angela.kaluzakova@komjatice.sk)

Členovia:
Dr. Ľudovít Galbavý, PhD.
Mgr. Monika Uhríková
Zuzana Garayová

Náplň práce sociálnej komisie, a to hlavne:
– Zaoberá sa sociálnou problematikou v obci a vyjadruje sa k nej najmä z hľadiska prevencie.
– Sleduje sociálnu problematiku osamelých, starých a chorých občanov so zameraním na budovanie opatrovateľskej služby.
– Podieľa sa na riešení sociálnej problematiky opustených detí a sirôt, iniciuje riešenie prípadov v spolupráci so všetkými organizáciami, zameranými na danú problematiku.
– Spolupracuje so školou pri riešení problémov rodinno-sociálnych, školskej dochádzky.
– Iniciuje možnosť riešenia sociálnej problematiky prostredníctvom charitatívnych inštitúcií a nadácií.
A ďalšie iné úkony podľa potreby obce.Kultúrna komisia

Predseda:
Bc. Martin Janega (martin.janega@komjatice.sk)

Členovia:
Mgr. Lucia Repková
Roland Nosian
Milan Homola

Náplň práce kultúrnej komisie, a to hlavne:
– Sleduje napĺňanie a vyhodnocuje realizačný program v oblasti kultúry.
– Každoročne spracúva Kalendár celo-obecných kultúrnych a spoločenských podujatí.
– Posudzuje oprávnenosť žiadosti o dotáciu v zmysle platného VZN obce.
– Vyjadruje sa k činnosti kultúrnych a spoločenských organizácii v obci.
– Vytvára podmienky na zabezpečenie rozvoja osvetovej a knižničnej činnosti.
– Vyvíja aktivity na podporu kultúrno-spoločenského života a cestovného ruchu v obci.
A ďalšie iné úkony podľa potreby obce.


Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk